Ing. Petr Bursík – Pravda o územním plánu města Karlovy Vary

Ing. Petr Bursík ODS

Několik let již připravují Karlovy Vary svůj nový územní plán. Podle některých to trvá příliš dlouho, podle jiných je to adekvátní, protože se jedná o mimořádně složitou a odbornou problematiku. My jsme se na názor zeptali odborníka. Ing. Petr Bursík je určeným karlovarským zastupitelem pro územní plán, proto je tím, kdo zná proces tvorby územního plánu velmi zblízka.

Určený zastupitel města pro Územní plán – co to vlastně znamená?

Určený zastupitel je pozice stanovená stavebním zákonem a volí jej zastupitelstvo patřičné obce, u nás Zastupitelstvo města Karlovy Vary. Moje činnost jako určeného zastupitele je jasně definována. Velmi zjednodušeně řečeno, přenáším požadavky vedení města směrem k pořizovateli územního plánu tedy k úředníkům na karlovarském magistrátu, jejichž prací je, aby společně s projektantem promítli tyto požadavky do samotného územního plánu. Spolupráce těchto tří odborných složek určený zastupitel – úřad územního plánování – projektant je pro vznik tak složitého dokumentu, jakým je územní plán, nezbytná. V pozici určeného zastupitele jsem od roku 2015.

Můžete stručně definovat základní pojmy? Především pojem územní plán? Proč se vlastně pořizuje?

Definice pojmu územní plán opět vyplývá ze stavebního zákona. Jednoduchá odpověď na otázku „co je územní plán?“ se bohužel formuluje obtížně. Dá se říci, že je to základní, a snad i nejdůležitější, dokument města, který definuje koncepci rozvoje města, jeho plochy a území. Jsou zde přesně určeny plochy pro přestavby, plochy pro veřejně prospěšné stavby, plochy pro zeleň, ale i územní rezervy. Vedle toho jsou zde stanoveny podmínky, co se na kterém typu území smí a nesmí postavit.

Bez tohoto dokumentu nemůžete vymezit plochy a území pro rozvoj, tedy novou výstavbu, ale i plochy nezastavitelné například zeleň. Bez platného územního plánu nemůže žádná obec fungovat.

Snad se mi to povedlo srozumitelně vysvětlit. V praxi se jedná o složitý a velmi propracovaný dokument. Ovšem ještě složitější je jeho samotné pořízení. I proto pozici určeného zastupitele nevykonávám sám, ale byla vytvořena pracovní skupina pro územní plán, kde velmi úzce spolupracujeme s úřadem územního plánování.

Pracovní skupina pro územní plán byla napadána některými zastupiteli ….

To je ještě velmi slušně řečeno! Než se vyjádřím k pracovní skupině, rád bych uvedl, že pokud se kdy projednávalo něco kolem územního plánu se zastupiteli města, tak pro nemalou část z nich byla nejdůležitější informace typu jestli „má Franta ten pozemek v té či oné barvě“, tedy zda na něm smí či nesmí něco postavit. Omlouvám se tímto všem Františkům, to není útok na nositele tohoto jména. Jen tím chci ukázat, že část zastupitelů v soukromí řeší především tento typ osobních požadavků a územní plán jako celek, jeho princip, podstata a příprava jde v jejich očích stranou. A teď hlavně mluvím o těch, kteří veřejně, bezdůvodně a hlavně účelově napadají členy pracovní skupiny. Právě ty totiž nejvíce zajímají již zmínění„ Frantové“.

Pracovní skupina pro územní plán společně pracuje od roku 2015 na základě rozhodnutí rady města, jako jeho poradní orgán a má za úkol společně s úředníky z úřadu územního plánování přípravu nového územního plánu. Přípravy na něj se bohužel dostaly do skluzu především díky dvěma variantám konceptu nového územního plánu a kvůli jeho nutnému a často velice zdlouhavému projednávání s dotčenými orgány, což nám stanoví zákon. Dále má pracovní skupina za úkol koordinaci a implementaci strategických dokumentů města do připravovaného územního plánu. Za svou práci je pracovní skupina plně zodpovědná vedení města. K tomu je ještě třeba říct, že všichni členové pracovní skupiny mají odpovídající vzdělání a odbornost pro tuto činnost. Naše působení bude ukončeno v červnu letošního roku. Do té doby předáme naši agendu týmu nově vzniklé Kanceláře architektury města.

Pracovní skupina pro územní plán je asi vysvětlena. Ale jinak mluvíte příliš ze široka. Můžete nějak vaši aktivitu konkretizovat, přiblížit široké veřejnosti?

On zkrátka proces územního plánování má velmi široký záběr, ale pokusím se o stručnou odpověď. Vnímáme Karlovy Vary jako zcela výjimečné město po všech stránkách od historie, přes urbanismus, architekturu, geografii… A naší snahou je ochrana Karlových Varů i za pomoci územního plánu. Město Karlovy Vary připravuje další důležité související dokumenty, jde například o plán ochrany městské památkové zóny a územní studii prostorových regulativů pro historické jádro. Jak už z názvů vyplývá, je to ochrana historických a architektonických hodnot města. Tyto dva dokumenty se snažíme částečně promítnout i do územního plánu, i když to legislativa vyloženě nevyžaduje. Konkrétně to znamená, že chceme, aby projektování významných staveb, v architektonicky významných lokalitách mohli vykonávat jen autorizovaní architekti – zkrátka ti nejlepší specialisté. A to zase bojkotuje komora inženýrů. 

Moc jste mi nepomohl…

Zkusím aktuální konkrétní příklad. Řešíme přípravu nového mostu v ulici Charkovská, kde je zpracována hmotová studie a který je pro Karlovy Vary zásadní. Společně se Správou železniční dopravní cesty se připravuje mimoúrovňové křížení v místě přejezdu ulice Západní v Tuhnicích. S tím souvisí řešení celého území v Tuhnicích, které se živelně mění v parkoviště a reklamní plochu. Bohužel je komunikace, tedy jak my to vnímáme, na bodu nula. Aktivně se snažíme spolupracovat s Karlovarským krajem, který zadal novou vyhledávací studii na obchvat města. A s tím souvisí úzká spolupráce se správcem kaolínových ložisek, která je pro další rozvoj města zcela zásadní. Nutno říci, že po delším čase jsme se dostali z úrovně teorie do již detailních pozic.

Snad to je pochopitelné. Na závěr podstatná otázka, kdy bude nový územní plán hotov?

To je velmi podstatná, ale zároveň otevřená otázka. Jak jsem říkal na začátku našeho povídání, pořizování tohoto dokumentu je legislativně velmi složité a zdlouhavé. Jsme si vědomi, že mnoho investorů na tento dokument čeká léta. Proto jsme i po dohodě s vedením města a úřadem územního plánování umožnili nějaké změny územního plánu udělat předčasně. Nicméně zpět k termínu. Předpoklad prvního veřejného projednání je ve druhé polovině června a následně bude probíhat proces vypořádávání s připomínkami veřejnosti. Těch je odhadem kolem osmi set! To bude trvat v řádech měsíců. Pokud nenastane jiný zásadní problém, troufám si říci, že v prvním pololetí roku 2019 bude nový územní plán hotov.

 

Přidej komentář jako první k "Ing. Petr Bursík – Pravda o územním plánu města Karlovy Vary"

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*